ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ /ABOUT US

ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ – ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ

Τριάντα χρόνια πληρώσαμε την «ανάπτυξη». Την είσοδο στην ΕΕ, το Μάαστριχ, το ΕΥΡΩ, τους Ολυμπιακούς αγώνες, τους εξοπλισμούς, το χρηματιστήριο, τα δομημένα ομόλογα, τη λιτότητα για όλους τους «Εθνικούς στόχους». Τριάντα χρόνια η κερδοφορία του κεφαλαίου αυξάνεται κατακόρυφα. Οι τράπεζες αποκομίζουν τεράστια κέρδη και πολλαπλασιάζονται σαν τα μανιτάρια. Τριάντα χρόνια οι «εθνικοί εργολάβοι» μετατρέπουν την Ελλάδα σε ένα απέραντο εργοτάξιο με δικά μας λεφτά (και για την «ανάπτυξη»). Μετά  τριάντα χρόνια οι εργαζόμενοι βρίσκονται φτωχότεροι, άνεργοι, με κουτσουρεμένους μισθούς και συντάξεις. Πληρώνουμε πανάκριβα για τις μετακινήσεις μας στα ΜΜΜ, στο δημόσιο οδικό δίκτυο, στην ενέργεια, τις τηλεπικοινωνίες. Τι κέρδισαν οι εργαζόμενοι από την ανάπτυξη και τις θυσίες που μας υπέβαλλαν; Το δρόμο για την κόλαση της κρίσης.

Η αποθέωση της λογικής του κέρδους και της εκμετάλλευσης που μας περικυκλώνει, έχει οδηγήσει κράτος και εταιρίες  να εμπορευματοποιούν το σύνολο της ζωής των ανθρώπων.  Η όξυνση της κρίσης  έχει δώσει νέα ώθηση σε αυτή την παράλογη διαδικασία με αποτέλεσμα να αναζητούν κέρδος σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Η εργασία, η μετακίνηση, η υγεία, η παιδεία, η διασκέδαση, οι ελεύθεροι χώροι, το περιβάλλον, η φύση γίνονται πεδία αποκομιδής κέρδους. Το κράτος αναλαμβάνοντας τον ρόλο του γενικού συντονιστή αυτή της προσπάθειας  ιδιωτικοποιεί και παραδίδει προς εκμετάλλευση στους «ιδιώτες» όλη την δημόσια και κοινωνική περιουσία.

ΤΙ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΜΕ

Απέναντι σε αυτή την λογική που μας έχει φτάσει στην σημερινή κατάσταση όλοι εμείς, η εργαζόμενη πλειοψηφία, αντιτάσσουμε μια άλλη λογική αυτή της  μάχης για το σύνολο των αναγκών και των δικαιωμάτων μας. Οι ανάγκες και τα δικαιώματα μας, δεν αγοράζονται, δεν παζαρεύονται.

Aρνούμαστε την κοινωνία των «ανθρώπων – εμπορευμάτων» που φτιάχνουν για μας και διεκδικούμε δωρεάν όλα τα κοινωνικά αγαθά, για κάθε εργαζόμενο ή άνεργο, νέο ή συνταξιούχο. Αυτοοργανωνόμαστε και  παλεύουμε για μια κοινωνία που ο καθένας θα συμβάλει ανάλογα με τις δυνατότητές του και θα απολαμβάνει ανάλογα με τις ανάγκες του.

Οι ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» είναι ανοιχτές αμεσοδημοκρατικές συνελεύσεις όπου συζητάμε, αναδεικνύουμε τα ζητήματα και οργανώνουμε δράσεις για να υποστηρίξουμε και να διεκδικήσουμε τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας.

ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Η Συντακτική Επιτροπή του http://www.denplirono.info δημοσιεύει άρθρα, απόψεις, προσεγγίσεις, ανακοινώσεις  και σχόλια με γνώμονα την ενημέρωση μαζί με την ανάπτυξη του διαλόγου, της κριτικής σκέψης και της δημόσιας κριτικής. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Ουδείς, κατά την εκτίμηση μας δεν κατέχει την απόλυτη αλήθεια, κανένας δεν είναι αλάθητος. Αντίθετα η πολυφωνία, ο διάλογος, η σύνθεση και η κριτική αποτελούν αναγκαίες και ικανές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας ανατρεπτικής και νικηφόρας στρατηγικής του λαϊκού κινήματος  απέναντι στην επίθεση που δέχεται σήμερα ολόκληρη η κοινωνία.  Αναρτούμε τα πάντα, όσα δεν έρχονται σε σύγκρουση με τα παραπάνω. Δεν είμαστε στρατευμένη συλλογικότητα, δεν έχουμε  εμμονές και ιδεοπληξίες. Θεωρούμε αδιαπραγμάτευτο κεκτημένο τους αγώνες μας και  εκφραζόμαστε συλλογικά μέσα από τα κείμενα που υπογράφουμε ως συλλογικότητα.

Επικοινωνείστε μαζί μας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: denplirono@hotmail.gr

ABOUT US

WHY NOT PAY FOR THE CRISIS 

Thirty years have paid the «development». Entry into the EU, Maastricht, the euro, the Olympics, equipment, stock, structured bonds, the simplicity of all «national targets».Thirty years the profitability of capital increased sharply. Banks make huge profits and multiply like mushrooms. Thirty years ‘national contractors’ turn Greece into a vast construction site with our own money (for the «development»). After thirty years the workers are poorer, unemployed, with potted wages and pensions. We pay expensive for our travel on public transport, public roads, energy, telecommunications. What earned by employees from the development and the sacrifices we have submitted? The road to hell with the crisis.

The apotheosis of the logic of profit and exploitation that surrounds us, has led government and companies to commercialize the whole of life. The sharpening of the crisis has given new impetus to this process so absurd to seek profit at any human activity. The work, travel, health, education, entertainment, open spaces, environment, nature areas are collecting a profit. The state assuming the role of the general coordinator of this effort to privatize and hand holding to «private» all public and social assets.

WHAT  WE SEEK
Faced with this logic that we have reached the current situation we, the working majority, opposes another logic of battle for all needs and our rights. The needs and rights, we can not buy, not haggle.

Arnoumaste society «people – goods» which make for ourselves and we demand free all the social benefits for each worker or unemployed, young or retired. Organize themselves and fight for a society in which everyone would contribute according to their potential and enjoy according to their needs.

The RACE COMMITTEES «not paying»  open meetings where we discuss, highlight the issues and organize actions to support and fight for their needs and our rights.

Contact us

Email: denplirono@hotmail.gr

CHI SIAMO E PERCHE ‘NON PAGHIAMO LA LORO CRISI’

Per Trent’anni abbiamo pagato lo «sviluppo». L’ingresso nella CEE, il Maastricht, l’euro, le Olimpiadi, le attrezzature, le azioni, le obbligazioni strutturate, la semplicità di tutti gli «obiettivi nazionali». Per Trent’anni la redditività del capitale aumenta fortemente .Le banche hanno cospicui profitti e si moltiplicano come i funghi. Per Trent’anni i fabbricatori edilizi trasformano la Grecia in un grande cantiere con i nostri soldi (per lo «sviluppo«). Dopo trent’ anni i lavoratori sono più poveri, disoccupati, con salari e pensioni più che dimezzati. Paghiamo caro i trasporti pubblici, le strade pubbliche, l’energia, le telecomunicazioni. Cosa hanno guadagnato i dipendenti dallo sviluppo e dai sacrifici che ci hanno imposto? La strada per l’inferno con la crisi.

L’apoteosi della logica del profitto e dello sfruttamento che ci circonda, ha portato il governo e le aziende a commercializzare la vita umana. L’inasprirsi della crisi ha dato un nuovo impulso a questo insensato processo, cosicchè portano allo stremo ogni attività umana per trarne maggior profitto. Il lavoro, il trasporto, la salute, l’educazione, l’intrattenimento, gli spazi aperti, l’ambiente, la natura e tutte le aree dove si svolge l’attività umana diventano campi di sfruttamento fisico, intellettuale e/o morale. Lo Stato ,assumendo il ruolo di coordinatore generale, consegna nelle mani dei privati  quelli che dovrebbero essere lecitamente servizi pubblici e sociali.

Quello a cui aspiriamo

Di fronte a questa logica incoerente che ci ha portato alla situazione attuale ,tutti noi, la maggioranza lavorativa, aspiriamo ad un’altra logica di battaglia che mira a comprendere quali sono le nostre esigenze e a tutelare i nostri diritti. Bisogni e diritti non sono negoziabili.

Neghiamo questa società di «persone – merci» , in quanto c’è chi si arroga il diritto di decidere cosa è giusto per noi. Giusto è , che , tutti i beni e servizi siano  gratuiti per chiunque , lavoratore o disoccupato, giovane o pensionato. Auto-organizziamo e lottiamo per una società in cui ognuno potrà contribuire in base al suo potenziale e godrà in base alle sue esigenze.

I COMITATI LOTTA «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ossia NON PAGO», sono riunioni ,aperte a tutti i cittadini, dove si discutono e si evidenziano le diverse e si organizzano azioni dirette per reclamare quelli che sono bisogni e diritti propri di una democrazia.

Contattateci al nostro indirizzo: denplirono@hotmail.gr

92 Σχόλια

 1. ΚΑΤ`ΑΡΧΗΝ ΣΥΓΧΑΡΓΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒLOCK.ΕΙΣΑΣΤΕ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΗ ΠΛΗΡΩΜΗ (ΟΛΟΥ) ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Η ΚΑΙ ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΔΩΣΕΤΕ ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΘΕΜΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ!!!!

  Μου αρέσει!

 2. παρακαλώ θα ήθελα να μάθω περισσότερα για αυτήν την ομάδα.
  που μπορεί κανεις να σας βρει εκτός διαδικτύου;

  Μου αρέσει!

 3. ΟΧΙ ΣΤΑ ΔΙΟΔΙΑ

  Μου αρέσει!

 4. οσο περισσοτεροι τοσο καλυτερα.πως θα οργανωθουμε;

  Μου αρέσει!

  • Φίλοι, η ανταπόκριση σε αυτό το ιστολόγιο επιβεβαιώνει τις εκτιμήσεις της αρχικής συντακτικής ομάδας για την αναγκαιότητα της συνάντησής μας δημόσια με σκοπό να αναπτύξουμε ένα δίκτυο αντίστασης πανελλαδικά.
   Σύντομα και έγκαιρα θα σας ενημερώσουμε για το χρόνο και τον τόπο. Περιμένουμε τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας.

   Η σύνταξη του ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

   Μου αρέσει!

 5. ΗΡΘΑ ΑΠΟ ΠΑΤΡΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΔΙΟΔΙΑ
  ΜΠΡΑΒΟ ΠΑΙΔΙΑ
  ΕΤΣΙ
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΧΟΥΜΕ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ

  Μου αρέσει!

 6. ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΔΙΑ?

  Μου αρέσει!

 7. ΑΝ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΣΩ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΩ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

  Μου αρέσει!

  • ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΛΩΝΕΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ. ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ/ΕΙΜΑΣΤΕ ΧΙΛΙΑΔΕΣ. ΣΥΝΕΧΙΣΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΣΑΙ ΚΑΙ ΕΠΕΔΙΩΞΕ ΝΑ ΜΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

   Μου αρέσει!

  • Αναστάσιε,
   καμία απολύτως επίπτωση.
   Θα πάρουν τον αριθμό πινακίδας με παράνομες κάμερες, αλλά από τον αριθμό δεν μπορούν να βρούν τον ιδιοκτήτη, αφού η εταιρία είσπραξης δεν είναι κρατική αλλά ιδιοτική.

   Μου αρέσει!

 8. δεν πληρωσα κανενα διοδιο αθηνα- κυπαρισσια αλε ρε τουρ εχω και σχετικα βιντεο. που να τα στειλω;

  Μου αρέσει!

 9. Πολύ καλλή η προσπάθεια που γίνεται.
  Η γνώμη μου είναι οτι το ( ΔΕΝ ΠΞΗΡΩΝΩ ) πρέπει να επεκταθεί και σε αλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, οπως για παράδειγμα το 5ευρω στα νοσοκομεία και Κ.Υ. που σιγά-σιγά εξελίσεται σε ΚΕΦΑΛΙΚΟ ΦΟΡΟ.

  Μου αρέσει!

 10. Συγχαρητήρια !!! να τα πληρωσουν τα λαμογια που τα φαγανε!! θελω και εγω να συμμετεχω στο κινημα ειναι super!!

  Μου αρέσει!

 11. ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΕΙ ΕΝΑ ΓΝΗΣΙΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΠΟΙΚΟΤΑΡΕΙ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΠΟΥ ΞΕΦΕΥΓΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΛΟΓΙΚΗ ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥΣ.ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ .ΕΤΣΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΤΑΜΙ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΚΟΗΣ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.

  Μου αρέσει!

 12. Το δεν πληρωνω πρεπει σιγα σιγα να επεκταθει κι αλλο και να φτασει στον απωτερο στοχο..
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ–> ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ

  Μου αρέσει!

 13. MRAVO PAIDIA POLI KALI KINISI TO DEN PLHRONO NA KINITOPOIHTHI KAI GIA OPOY PLIRONOYN OI ELLHNES KAI TA TRONE TA LAMOGIA…..

  Μου αρέσει!

 14. Μπάβο παιδιά !! Γινόμαστε όλο και περισσότεροι.. Πρέπει να επεκταθούμε και σε άλλους ληστρικούς χώρους όπως οι ΤΡΑΠΕΖΕΣ. Μας πίνουν το αίμα εδώ και χρόνια, σε συνεργασία με αρχικλέφτες πολιτικούς, που τους πριμοδότησαν… με 78ΔΙΣ… σε περίοδο σκληρής φτώχειας του μεγαλύτερου ποσοστού του Ελληνικού λαού. Το ανωτέρω είναι αίτημα εκατοντάδων χιλιάδων δανειοληπτών, οι οποίοι πήραν τα δάνεια (ΑΠΟ ΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ) γιά να ζήσουν και να μην λιμοκτονήσουν (και το γνωρίζουν αυτό οι ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ), διότι γιά ένα 40% τπυ λαού η κρίση επιβίωσης άρχισε πολλα χρόνια πρίν. Απλά τώρα έβαλαν στο στόχαστρο των φαρμακερών…βελών τους την μεσαία τάξη. Έτσι λοιπόν ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΥΟΥΣ ΛΗΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ. ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΔΥΝΑΤΑ !!

  Μου αρέσει!

 15. ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ
  ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΑ ‘ΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ

  Μου αρέσει!

 16. Απο καιρο επρεπε να δημιουργηθει ενα δυναμικο κινημα ανυπακοης.οσο δεν αντιστεκετε ο λαος αυτοι θα μας κανουν χειροτερα.μας εχουν κανει τα 8ωρα 4ωρα και οταν παιρνεις 300 ευρω τι να πληρωσεις και τι να φας.εχουν κοψει ολεςτες παροχες και εχουν καψει τους φτωχους.να ξερουν ομως οτι απο αυτον τον λαο θα την βρουν.

  ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

  Σαλαμίνα
  περ. 480 – 406 π.Χ.

  ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΕΞΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΦΛΟΓΑ ΣΦΟΔΡΗ, ΠΟΥ ΜΑΤΑΙΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΣ ΝΑ ΤΗ ΣΒΗΣΕΙΣ

  Μου αρέσει!

 17. Είμαστε μαζι σας ! Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανατρέψουμε την πιο φασιστική κυβέρνηση
  που πέρασε ποτέ από την ιστορία της Ελλάδος. μία κυβέρνηση που μόνο κατ’ ευφημισμόν είναι σοσιαλιστική.

  Μου αρέσει!

 18. Σας ευχαριστούμε που μας ανοίγετε τα μάτια.
  Ο μέγας Βάρναλης γράφει :
  «Και μάθε τώρα αργά: χειρότερός σου
  οχτρός δεν είναι από τον ντόπι’ οχτρό σου !
  Και μάθε, γέρος τώρ’ : απ’ τα τσακάλια
  δε γλυτώνεις μ’ εφκές ή παρακάλια»
  Καιρός, έστω και αργά, να ξυπνήσουμε …

  Μου αρέσει!

 19. Ούτε εσείς πληρώνετε λοιπόν… να δούμε ποιός θα πληρώσει για τις συγκοινωνίες. Ναι, ναι το διάβασα στη ιστοσελίδα σας, θα πληρώσει το κεφάλαιο. Έως ότου όμως γίνει αυτό μπορείτε τουλάχιστο να μην καταστρέφετε τα ακυρωτικά μηχανήματα; Δεν βλέπω γιατί τόσο λογικές ιδέες χρειάζεται να επιβληθούν δια της βίας!

  Τέλος, μην ανησυχείτε – δε περιμένω μια ‘ελεύθερη’ δράση πολιτών να δημοσιεύει όλα τα σχόλια.. άλλο ελευθερία και άλλο δημοκρατία!

  Μου αρέσει!

 20. eimaste mazi sas sinexiste kai ipostirizoume aytin tin kinisi – diadoste to

  Μου αρέσει!

 21. Τουλαχιστον στην ελλαδα εχουμε τους καλυτερους δρομους χωρις λακουβες και παντα καλοδιατηρημενοι οπως στο εξωτερικο κατα τα αλλα ειμαστε ευρωπη.Θα προτεινα επισης οποιος πεφτει σε λακουβα επι τοπου να κανει αγωγη στον εκαστοτε δημο του για αποζημιωση της ζημιας του αυτοκινητου κ.τ.λ – κ.τ.λ

  Μου αρέσει!

 22. Μπράβο λεβέντες μου, συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία σας!
  Ακούσατε τα νέα; Η κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να κάνει πίσω στα αντιλαϊκά μέτρα. Ακούσατε και το άλλο; Θα δημιουργηθεί νέος φορέας ελέγχου με νέα ηλεκτρονικά εισιτήρια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Ότι το κίνημά σας μόλις προσέθεσε ένα επιπλέον χαράτσι σε όλους μας. Επιπλέον έξοδα μισθοδοσίας στο Δημόσιο, επιπλέον έξοδα μελέτης, σχεδιασμού, υλοποίησης και προμήθειας εξοπλισμού και προγραμμάτων για τη χρήση ηλεκτρονικών εισιτηρίων, επιπλέον έξοδα γενικά. Σε μια χώρα υπό διάλυση, σε μια οικονομία που καταρρέει, σε μια κοινωνία που παραπαίει.
  Γιατί; Γιατί μια ομάδα ανθρώπων αποφάσισε να γράψει στα παλιά της τα παπούτσια νόμους και κράτος. Και όλα αυτά γιατί; Για το δήθεν συμφέρον του ίδιου του κράτους. Όχι κύριοι, δεν είμαι ούτε κομματικοποιημένος ούτε μέλος κάποιου κόμματος, ούτε κάτοικος των πλούσιων συνοικιών της Αττικής. Είμαι ένας απλός πολίτης, απλός εργαζόμενος του Ιδιωτικού Τομέα με δουλειά που μάλλον δεν θα έχω σε λίγο καιρό λόγω της κρίσης και των περικοπών. Δεν είμαι καν οπαδός της σημερινής κυβέρνησης ούτε καν της προηγούμενης. Κυρίως όμως δεν δικαιολογώ κανέναν πολιτικό που εμπαίζοντας με τη νοημοσύνη μας, δηλώνει ότι τα «λεφτά τα φάγαμε όλοι μαζί».
  Όχι κύριοι, δεν συμφωνώ μαζί σας και δεν είμαι ο μόνος. Οι μάχες κερδίζονται με αγώνες. Με αγώνες όχι με εμφύλιο πόλεμο. Δίνουμε μάχη για να κερδίσουμε ότι μπορούμε από το Δ.Ν.Τ. και την Ε.Ε. Όχι για μας, για τα παιδιά μας και τα παιδιά τους. Κινήσεις σαν κι αυτές εξασφαλίζουν ένα μικρό χρονικό διάστημα ανάπαυλας μέχρι να ληφθούν αντίμετρα απ’ το κράτος και ουσιαστικά δυσκολεύουν τη μάχη την οποία καλούμαστε να δώσουμε όλοι μας. Συνεχίστε έτσι διογκώνοντας το πρόβλημα.
  ———-
  Υ.Γ. Δεν είμαι καθόλου σίγουρος αν θα δημοσιευτεί το σχόλιό μου ή αν τελικά γίνει, αν θα παραμείνει. Δεν θα μπω στη διαδικασία του αντιλόγου. Αν δεν μπορεί κάποιος να καταλάβει και μια άλλη άποψη, δεν μπορείς να τον πείσεις με κανένα τρόπο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχει και το δίκιο.

  Μου αρέσει!

  • Δεν πληρωνω αυτα που δεν πρεπει να πληρωνω.Αυτο ειναι για μενα το νοημα αυτης της της ιστοριας.Μην τρελαθουμε τελειως.Δεν ειναι δυνατον να αυξανονται 40% τα εισητηρια των αστικων λεωφορειων(μετρο που κυριως πλητει τους οικονομικα αδυνατους,δεν πιστευω πως μπορεις να διαφωνισεις φιλε μου σε αυτο) οταν (παραθετω μερος αρθρου της καθημερινης)Το 2010 οι 300 της Βουλής θα μοιραστούν το ποσό των 42,5 εκατ. ευρώ.
   • Ο μέσος όρος των μηνιαίων βουλευτικών αποδοχών ανέρχεται σε 10.000 ευρώ.
   • Το 50% φορολογείται αυτοτελώς και το υπόλοιπο προστίθεται στα τυχόν άλλα εισοδήματα.
   • 35 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν μέσα στο 2010 οι συνταξιούχοι βουλευτές ή οι σύζυγοι και οι άγαμες
   θυγατέρες θανόντων βουλευτών.
   • 4,3 εκατ. ευρώ προορίζεται για τις συντάξεις των πρώην πρωθυπουργών.
   • Για την κατοχύρωση βουλευτικής σύνταξης απαιτούνται 4 χρόνια.
   • Όσοι έχουν πρωτοεκλεγεί πριν από το 1993 συνταξιοδοτούνται από τα 55 τους χρόνια.
   • Όσοι βουλευτές είναι άνω των 65 χρόνων λαμβάνουν ταυτόχρονα και βουλευτική αποζημίωση και
   βουλευτική σύνταξη. (Αναπάντητο παρέμεινε και το ερώτημα για το πόσοι βουλευτές λαμβάνουν βουλευτική
   σύνταξη και πόσοι από αυτούς παραμένουν βουλευτές, εισπράττοντας ταυτόχρονα και τη βουλευτική
   αποζημίωση.
   Τι περισσοτερο κανουν αυτοι οι ανθρωποι απο εμενα για να εχουν αυτες τις απολαβες και να να μου ζηταν να πληρωσω απο 700 ευρω τον χρονο 980! οταν το δικο μου εισοδημα δεν ξεπερναει το 800 ευρω το μηνα? και να ηταν μονο τα λεωφορεια καλα θα ηταν…Ειναι δικαιωμα σου να διαφωνεις με το δεν πληρωνω αλλα μπορεις να μου πεις που θα βρω τα χρηματα να πληρωσω?Και πρεπει να λαβεις υποψην σου οτι υπαρχουν ανθρωποι που δεν τους περισευει ουτε ενα ευρω,το αντιθετο μαλλον τους λοιπουν πολλα.Αν δεν το γνωριζεις μαλλον ζεις σε αλλο κοσμο.Τι εχεις να τους προτεινεις?Γιατι καλα ειναι να διαφωνεις αλλα κατι πρεπει να προτεινεις και δεν ειδα καμια αντιπροταση στο σχολιο σου.Εγω προτεινω να πληρωσουν τα σπασμενα αυτοι που τα εσπασαν και σιγουρα δεν ημουν ουτε εγω ουτε εσυ.Θα πληρωνω οταν περισευει απο αυτο που χρειαζεται για να ζω σαν ανθρωπος και χαιρομαι που υπαρχουν κι αλλοι που νοιωθουν το ιδιο
   Υ.Γ.
   κανεις δεν απεκρυψε το σχολιο σου και δεν νομιζω πως κανεις θα φιμωσει την απαντηση στο δικο μου.

   Μου αρέσει!

  • Ωραία λογική!! Αφού είναι σίγουρο ότι η κυβέρνηση θα αντεπιτεθεί στην οποιαδήποτε αντίσταση στα αντιλαικά σχέδιά της (αντίσταση όπως είναι το κίνημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ) φωρτόνοντας με καινούργια βάρη το λαό, είναι μάταιο να αντιδράσουμε καθώς θα αυξήσουμε τη μπάζα της ληστείας από το κράτος, τους εργολάβους, τις πολυεθνικές, ΔΝΤ, ΕΕ, εφοπλιστές, σουξου μουξου μανταλάκια..καθε λογής παράσιτα.
   Αυτό που πρέπει να κάνουμε λοιπόν είναι να σκύψουμε το κεφάλι και να αποδεχτουμε τη μοίρα μας..να τρώμε τις καρπαζιές δηλαδή.Μήπως θα ήταν καλύτερα κ να τους δίναμε κ..ο για να μη μας πάρουν και απ’ τ αφτιά?

   Τα κρατικά και ιδιωτικά παράσιτα αποφάσισαν να δράσουν άμεσα προκειμένου να πατάξουν εν τη γενέσει του ένα κίνημα από τα κάτω, αυθόρμητο, μη ελεγχόμενο κ κομματικά κατευθυνόμενο, και για το λόγο αυτό επικύνδυνο (γι’ αυτούς). Το κίνημα αυτό κατορθώνει να επιτύχει την ενότητα συνειδητοποιημένων ανέργων,ενημερωμένων μαθητών, εργαζομένων με στραπατσαρισμένους μισθούς κ δικαιώματα, μικρομεσαίων που κινδυνεύουν να κλείσουν, αγροτών που δεν μπορούν να πάνε στα χωράφια τους και πολιτών φυλακισμένων στις πόλεις ενάντια σε ενα κλοιό διοδίων, τελών ΔΕΗ, ΜΜΜ κ τόσα άλλα. Επιτυγχάνει δηλαδή την πρωτοφανή από την περίοδο της χούντας ενότητα του λαού προς το δίκαιο ενός στόχου.Αυτό ειναι που τους φοβίζει περισσότερο καθώς και το γεγονός πως δυσκολεύει το ξεπούλημα ΔΕΗ, ΕΡΤ, συγκοινωνιών, νοσοκομείων και, και.. στο οποίο αποσκοπούν όλα αυτά τα χαράτσια (αυξηση εισιτηρίων, τιμής ρεύματος, 5ευρω στα νοσοκομεία κτλ.) προκειμένου να αυξήσουν τα κέρδη των ιδιωτών στους οποίους θα ξεπουληθούν.
   ΠΑΜΕ ΓΕΡΑ ΠΑΙΔΙΑ..και εγώ μαζί σας μαζί με φίλους.
   Υ.Γ. 10 μέρες ήδη που δεν πληρώνω εισιτήριο στις συγκοινωνίες και ακόμα δεν είδα ελεγκτή να τον αποπάρω…

   Μου αρέσει!

 23. ΜΠΡΑΒΟ !!!!!!
  Ο ΑΓΩΝΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΙΟ ΕΝΤΟΝΟΣ.

  Μου αρέσει!

 24. Συνεχίστε την καλή προσπάθεια. Είναι πολύς ο κόσμος που σας ακολουθεί!
  Σας στέλνω ένα link για να το δείτε κ αν θέλετε να το δημοσιεύσετε για γίνει γνωστό σε όλους το μέγεθος της κλεψιάς εις βάρος μας από τους λήσταρχους της εκάστοτε κυβέρνησης κ των εργολάβων
  http://apneagr.blogspot.com/2010/10/blog-post_1318.html

  Με εκτίμηση

  Μου αρέσει!

 25. kante me melos sas!!!!!

  Μου αρέσει!

 26. Στηρίζω αυτή την πρωτοβουλία και εύχομαι να γιγαντωθεί συντομότατα για έναν και μόνο λόγο. Γιατί είδα σε αυτό ότι από πίσω δεν υπάρχουν κόμματα, πολιτικές ¨δυνάμεις» ή όπως αλλιώς θέλετε πέστε το, αλλά γεννήθηκε από την ανάγκη των πολιτών να αντιδράσουν επιτέλους σε αυτά που μας επιβάλλουν οι κατέχοντες την εξουσία. Και εξουσία δεν κατέχει μόνο αυτός που κυβερνάει αλλά ακόμη και ο τελευταίος βουλευτής του μικρότερου κόμματος, για να μην επεκταθώ και στους πολιτικάντηδες τους. Κι αυτό γιατί ακόμη κι αν δεν πήραν αυτοί τις αποφάσεις που μας έφτασαν στο σημείο που είμαστε, τουλάχιστον γνώριζαν τι συνέβαινε και δεν έκαναν τίποτε. Ούτε είδα ποτέ κανέναν από αυτούς να καταγγέλει τα βουλευτικά τους προνόμια, τα οποία πληρώνουμε εμείς. Και έρχεται τώρα ο τσίπρας, να «στηρίξει» αυτή τη κίνηση. Μα είμαστε καλά σε αυτόν τον τόπο επιτέλους? Δεν θέλουμε την στήριξή σου ΡΕ. Ούτε τη δική σου ούτε κανενός απ’το συνάφι σας. Αυτή η κίνηση, ΑΝ συνεχίσει όπως άρχισε, δηλαδή από την αγανάκτηση του λαού, θα γίνει χείμμαρος και θα σας πάρει όλους μαζί ως την θάλασσα. Αν χρειαστεί ποτέ ηγέτη αυτό που άρχισε να συμβαίνει, θα τον βρει με παρθενογέννεση. Θα αναδειχθεί μέσα από τον κόσμο αυτόν και δεν θα έχει σχέση με τίποτε παλιό και σάπιο. Όλους εσάς απλώς σας ανεχόμαστε για λίγο ακόμη. Για αυτό τσίπρα άκου τι σου λέω. Μην μας ξαναστηρίξεις, γιατί μα το θεό, αν πετύχω εσένα ή κανέναν άλλον γαμ…..νο πολιτικό σε τίποτα διόδια δίπλα μου, δεν θα σας ξεπλένει το Αιγαίο ολόκληρο. Το ίδιο να ξέρετε ισχύει και για όσους μέσω του κινήματος αποσκοπούν να γίνουν μελλοντικοί συνάδελφοι του τσίπρα και του κάθε τσίπρα ή γιωργάκη ή κωστάκη ή αντωνάκη και τους επιτρέπουν να έρχονται. Και δεν είμαι μόνος μου. Είναι πολλοί που σκέφτονται όπως εγώ.
  Πσσστ αλέξη… ένας από τους λόγους που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε είναι και οι 2.000.000 φίλοι σου οι μετανάστες. Σε μια χώρα των 10.000.000 κατοίκων χωρίς βαριά βιομηχανία όπως η Γερμανία που όντως τους χρειαζόταν. Και οι περισσότεροι από αυτούς συγκεντρωμένοι σε ένα άντε δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Ούτε καν στην επαρχία που υπάρχουν γεωργικές δουλειές να απασχοληθούν. Για αυτό σου λέω. Άσε μας εμάς. Πήγαινε σε αυτούς που προς το παρόν θα σε ψηφίσουν. Από εμάς μόνο μαύρος θα γίνεις. Από την ψήφο μας και από το στυλιάρι μας!!!! Όξω πού…η απ’την παράγκα!!!!!!

  Μου αρέσει!

 27. Κυριε υπουργε.
  Μας αποκαλεσες παταξιδες και δεν ξερεται ποσοι απο μας ειμαστε ανεργοι και δεν εχουμαι ουτε για το εισητηριο γιανα παμε να βρουμε δουλεια.Δεν περιμενω να νοιωσετε ντροπη διοτι αυτην την εχετε χασει απο καιρο.Εμεις σας κτισαμε και εμεις θα σας χαλασουμε.οι απελπισμενοι δεν εχουν να χασουν τιποτε,να το θυμαστε.
  ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ
  περ. 445 – 385 π.Χ.
  ΟΣΟΙ ΠΛΟΥΤΙΖΟΥΝ ΑΠ’ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΑΜΕΣΩΣ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΔΙΚΟΙ, ΕΠΙΒΟΥΛΕΥΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ

  Μου αρέσει!

 28. παρακαλω αυτο για τη δεη μ ενδιαφερει και μενα πολυ…συγχαρητηρια για το κινημα σας…ισως ομως θα πρεπε να γινει και αλλαγη στο ονομα μηηηηηπως καταλαβουν και τιποτα οι ανεγκεφαλοι που μας φεραν σ αυτη τη θεση .Ισως να μετονομαστει σε «ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ»……

  Μου αρέσει!

 29. Είδαμε όλοι στο ALTER την απροκάλυπτη προβοκάτσια ενάντια στο κίνημα μας ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, του ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΤΟΥ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ στον Κο Παπαδόπουλο, μέλος του κινήματος μας, με σκοπό να μην τον αφήσει να ΚΑΤΑΔΕΙΞΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΚΙΝΗΜΑ.
  Αρχιλαμόγιο Πρωτόπαπα, ΒΟΛΕΜΕΝΕ (τέως εργατοπατέρα συνδικαλιστή…). έδειξες εσύ και ο άλλος αρχιβολεμένος του συστήματος Δ/ντης του Οργανισμού Λαμπράκη… Καψης, ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΣΟΥ… ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ.
  ΔΕΝ ΘΑ ΣΑς ΠΕΡΑΣΕΙ ΑΡΧΙΒΟΛΕΜΕΝΟΙ (ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ) ΚΛΕΦΤΕΣ/
  ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΡΕΤΕ…!!! ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΡΕΜΕΤΕ…!!
  ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΙΝΗΜΑ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΛΑΟΥ !!!
  ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.
  Και δεν μένει μόνο στα διόδια, ΑΛΛΑ ΗΔΗ ΕΧΕΙ ΕΠΕΚΤΑΘΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!! (ΚΛΕΦΤΟΤΡΑΠΕΖΕΣ), ΔΕΗ (ΕΡΤ…) ΚΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΑΛΛΟΥ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΚΛΕΒΑΤΕ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΙΝΑΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ…
  ΤΩΡΑ ΘΑ ΞΕΒΟΛΕΥΤΕΙΤΕ ΑΡΧΙΛΑΜΟΓΙΑ…
  ΤΡΕΜΕΤΕ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ !!!
  ΤΕΛΟΣ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ ΠΟΥ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΟΡΟΙΔΕΥΑΤΕ …
  Ο ΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ !!!!!!
  ΤΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ !!!!!!
  Υ.Γ. Αγαπητέ συντάκτα, προτείνω να μπει ειδικό BOX MONO ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ, ΨΗΛΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΕΡΑ ΤΑ ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΧΟΛΙΑ, ΠΟΥ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ, ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.

  Μου αρέσει!

 30. Έχετε ακούσει την λαϊκή ρήση «μια τρύπα στο νερό»;
  Αν δεν την ξέρετε δείτε παρακάτω και θα καταλάβετε τι εννοώ:
  http://www.nooz.gr/greece/ston-kok-i-mi-pliromi-diodion

  Μου αρέσει!

  • ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΟΛΕΣ ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΛΛΟ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗς ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΤΙΠΟΤΑ.

   Μου αρέσει!

 31. Θέλω να αναφερθώ στον κο Καρατζαφέρη, που έσπευσε να μην μας χαρακτηρήσει μεν ως τζαμπατζήδες γιατί ήξερε ότι έτσι και αυτός… θα έτρωγε τα μούτρα του, αλλά να μας χαρακτηρήσει ως αριστεριστές,μέλη του ΠΑΜΕ κλπ. Και ξέρετε γιατί…? Γιατί τρέμει και αυτός ότι το΄ΔΙΚΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ (ΔΕΝ ΕΧΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΩ ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ ΤΑ ΚΛΕΨΑΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΤΟΥΣ-ΜΕΓΑΛΟΕΡΓΟΛΑΒΟΙ, ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ) ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ ΜΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ, ΓΙΓΑΝΤΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΣ Ο ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ, ΜΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΕΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΟ. ΤΩΡΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ‘ΧΟΥΝ ΚΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΓΕΛΑΝΕ ΜΕ ΕΜΑΣ ΤΑ <> ΚΟΡΟΙΔΑ ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ… Ο ΛΑΟΣ ΞΥΠΝΗΣΕ !!!!! ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΤΡΕΜΟΥΝ !!!!!! ΤΡΕΜΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΕΦΤΟΤΡΑΠΕΖΕΣ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΔΕΚΑΡΑ ΠΛΕΟΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΝΑΝ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΑΙΜΑ…. ΜΕ ΤΑ ΛΗΣΤΡΙΚΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΕΙΣ ΓΝΩΣΙΝ ΒΕΒΑΙΩΣ ΤΟΥ ΣΗΜΙΤΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΠΟΥ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΤΡΩΝΕ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΝ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ, ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΧΕΡΑ 75 ΔΙΣΣΣΣΣ !!!! ΣΤΙΣ ΚΛΕΦΤΟΤΡΑΠΕΖΕΣ… Εσεις κύριε Καρατζαφέρη δεν κυνηγούσατε τις τράπεζες λέγοντας ότι με τα ληστρικά επιτίοκια μας πίνουν το αίμα….? Τι πάθατε ξαφνικά από τον καιρό που μπήκατε στη Βουλή και ΔΕΝ ΛΕΞΗ ΠΛΕΟΝ… ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΠΟΥΛΟΥΣΑΤΕ ΦΥΚΙΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΛΕΣ…ΓΙΑ ΝΑ ΣΑΣ ΒΑΛΛΟΥΜΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ…? ΈΤΣΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΤΟ Μ Ν Η Μ Ο Ν Ι Ο – ΜΝΗΜΟΣΙΝΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ……??? ΚΡΙΜΑ… ΟΧΙ ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΑΜΕ ΑΝΗΚΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΝΟΣ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΠΑΙΖΟΥΜΕ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ.. ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΣΙΑ… ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, Εγώ προσωπικά ήμουν-ΗΜΟΥΝ ( ο ηλίθιος… πολύ κοντά σας πολιτικά). ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΑΝΗΚΩ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ– ΣΤΟ ΑΓΝΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ.- ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΙΟΔΙΑ,ΜΜΜ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ!!!!(ΚΛΕΦΤΟΤΡΑΠΕΖΕΣ…ΠΟΥ ΗΔΗ ΤΙΣ ΕΧΟΥΜΕ ΞΕΠΛΗΡΩΣΕΙ), ΔΕΗ (ΕΡΤ… ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΚΥΦΗΝΕΣ ΤΟΥΣ, ΠΟΥ ΤΡΩΝΕ ΚΑΙ ΠΙΝΟΥΝ ΠΛΟΥΣΙΟΠΑΡΟΧΑ…ΕΙΣ ΥΓΕΙΑΝ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΚΟΡΟΙΔΩΝ).
  ΤΡΕΜΕΤΕ Έ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ….??????
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ – ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ !!!
  ΓΙΑΝΝΗΣ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΣΟΕΕ

  Μου αρέσει!

 32. ΓΙΑΝΝΗ ΟΠΩΣ ΤΑ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ !!! ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ. ΠΛΗΡΩΝΩ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΙΛΟ ΤΟΜΑΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΣ ΡΙΞΩ ΣΤΟΝ ΚΟΥΙΚ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΘΕΝ ΦΙΛΟΛΑΙΚΟΥ… CONTRA, ΠΟΥ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΠΝΙΞΟΥΝ ΤΟ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ… ΕΞΩ ΛΑΜΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΥΡΗ….
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΡΑΠΕΖΕΣ-ΔΕΗ.ΔΙΟΔΙΑ-ΜΜΜ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ.
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ (ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ).
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

  Μου αρέσει!

 33. «tzabatzides»den ine o kosmakis pou plironi ta panta mia zoi,pou agonizete na ta feri volta me to zori,pou xtipiete san to xtapodi gia na zi me axioprepia tin ikogenia tou.ime 40 xronon ki olo akouo na mou lete gia na sfixo to zonari,gia litotita,gia kouragio,gia katharsi, gia fos sto tounel,mono pou anti na katharisete vromizete pio poli kai to tounel den exi telos oso kathete kai sas akoui o kosmakis.omos arxizi na xipnai kai antistekete giauto sastisate giati den ton elenxete oute me to karoto pleon oute me to mastigio.exi fai poles kai to petsi tou sklirine. «tzabatzides»iste oli esis oi 300 kai oxi mono pou zite is varos tis kinonias tosa xronia.mas prokalite VAROS.to mono pou paragete ine diaploki,adiafania,mizes,skandala,zoi olo kai pio diskoli gia ton kosmaki,vromia kai disodia pantou.FTANI PIA OS EDO.oso gia to «mazi ta fagame»fenete apo to fardos stomaxou mas.gia auto STA MOUTRA SAS oi xaraktirismi.YG.o kosmos tha antidrasi kai ALIMONO SAS.

  Μου αρέσει!

 34. ΟΤΑΝ Ο ΛΑΟΣ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΟΠΩΣ ΤΩΡΑ ΤΑΜΠΟΥΡΩΝΕΤΕ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΑΥΤΟΝ Η ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΜΟΝΟ ΛΕΞΗ …Ε Λ Α Τ Ε !!! ΝΑ ΔΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ …ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΠΟΛΕΜΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ Η Ο ΜΙΣΘΟΦΟΡΟΣ….ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΑΛΩΣ Η ΚΑΚΩΣ ΚΟΥΒΑΛΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΑΙΜΑ ΜΑΣ ΤΟ ΕΛΕΓΑΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΕΜΕΙΣ ΤΟ ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΦΤΑ …..ΕΛΑΤΕ….

  Μου αρέσει!

 35. ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΔΙΑΒΑΣΟΥΝ!!

  Τα κακά νέα: χρωστάτε –πολλά ή λίγα-, αλλιώς δεν θα διαβάζατε αυτό το άρθρο, όπως ποτέ δεν θα διαβάζατε τα συστατικά του απορρυπαντικού σας.

  Τα καλά νέα: Κατά πάσα πιθανότητα, δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Στην πραγματικότητα, σας χρωστάνε, σας κλέβουν ανελέητα, χρόνια τώρα, και πρέπει να κάνετε κάτι γι αυτό. Αμέσως.
  Και εξηγούμαι. Τι κάνουν οι τράπεζες; Δανείζουν χρήματα με σκοπό το κέρδος. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι και κανείς δεν….. αμφισβητεί τη χρησιμότητα του δανεισμού όταν αυτός γίνεται με σκοπό την ανάπτυξη. Κανένας επίσης δεν αμφισβητεί ότι το τραπεζικό μας σύστημα μας κλέβει ανελέητα, παράνομα και καταχρηστικά επί σειρά ετών. Οι Ελληνικές τράπεζες και ο Μπάμπης ο τοκογλύφος καμία διαφορά δεν έχουν. Εκτός από ότι από το Μπάμπη δεν γλιτώνεις, από τις τράπεζες όμως,ναι.

  Ανάλυση
  Οι τράπεζες δανείζουν με τόκο. Μέχρι εδώ καλά. Πόσοι γνωρίζουν όμως ότι το νόμιμο δικαιοπρακτικό επιτόκιο για καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες είναι 6,75% συν εισφορά 0,60%; (Οι άπιστοι, ας κάνουν μία επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Τράπεζας της Ελλάδας προς επιβεβαίωση). Και άντε και είναι έτσι, θα μου πείτε. Ποιος θα τα βάλει με τις τράπεζες;
  Λοιπόν, εμείς το κάναμε. Άλλοι πριν από εμάς το έκαναν και δικαιώθηκαν. Κι εσείς μπορείτε να το κάνετε, εφόσον τα επιτόκια των δανείων σας είναι υψηλότερα του νόμιμου -και κατά μέσο όρο, πληρώνετε τα διπλά ή τριπλά επιτόκια από ότι ο νόμος ορίζει.

  Ο τρόπος
  Γνωρίζετε ότι υπάρχουν φορείς προστασίας δανειοληπτών. Ένας από αυτούς (κατά τη γνώμη μου ο πιο αξιόπιστος) είναι το ”ΕΙΧΕ”. Οι υπηρεσίες του είναι συνδρομητικές (σε ετήσια βάση) και η δουλειά του είναι αφού σας ενημερώσει για τα δικαιώματά σας, να σας καθοδηγεί, να σας προστατεύει από τις τραπεζικές επιθέσεις (κι εσάς και την περιουσία σας) αλλά και από τις επιθέσεις των εισπρακτικών εταιρειών και κυρίως να σας υποστηρίξει νομικά έτσι ώστε να απαλλαγείτε μια και καλή από τους τραπεζοτοκογλύφους. Και όχι, δεν κοστίζει μία περιουσία.

  Η διαδικασία
  Ζητάτε από την τράπεζα να σας δώσει αναλυτική κατάσταση του δανείου σας με σκοπό τον έλεγχο των χρεώσεών σας και τον υπολογισμό των διαφορών τους σε σχέση με την νόμιμη οφειλή σας. Η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να σας απαντήσει εντός δύο μηνών.
  Παραθέτω ένα παράδειγμα καταναλωτικού δανείου, υπολογισμένο με το νόμιμο (6,75%) επιτόκιο στη μία στήλη και με το παράνομο μέσο επιτόκιο καταναλωτικών δανείων του 2010 (14,29%) στην άλλη, ώστε να πάρετε μία εικόνα για τα μεγέθη των διαφορών που συζητάμε, χωρίς να υπολογίζουμε τους παράνομους τρόπους υπολογισμού, τα παράνομα έξοδα δανείων και τα σχετικά.
  Τι κάνετε αν η τράπεζα αρνηθεί να απαντήσει;
  Κοινοποιείτε τις επιστολές σας στην τράπεζα της Ελλάδας και προχωράτε σε αγωγή κατά της τράπεζας –ή των τραπεζών- που έχετε τα δάνειά σας, δηλώνοντας παράλληλα ότι δεν θα πληρώσετε μία μέχρι να συμψηφιστούν οι παράνομες οφειλές και μέχρι να διορθωθεί ο λογαριασμός σας με τη νόμιμη οφειλή.

  Τι κάνετε αν η τράπεζα τελικά απαντήσει;
  Την ίδια διαδικασία κάνετε αν η Τράπεζα σας δώσει τελικά τα στοιχεία των δανείων σας, αφού από αυτά προκύπτουν ευκολότατα οι παράνομες χρεώσεις. Αγωγή για τις παράνομες χρεώσεις και την τοκογλυφική δράση τους εναντίον σας και δήλωση ότι δεν πληρώνετε μία μέχρι να γίνει συμψηφισμός.

  Τι κάνετε αν η τράπεζα αποδεχθεί τον συμψηφισμό;
  Αν η τράπεζα δεχθεί (που αποκλείεται) να διορθώσει το λογαριασμό σας, αυτομάτως αποδέχεται την τοκογλυφική της δράση εναντίον σας, οπότε πάλι βρίσκεται σε αδιέξοδο κι εσείς προχωράτε σε αγωγή.
  Είτε λοιπόν έτσι, είτε αλλιώς, η αγωγή αυτή δημιουργεί εκκρεμοδικία (έχετε πλέον νόμιμα σταματήσει να πληρώνετε) και έτσι η Τράπεζα δεν μπορεί πλέον να εκδώσει διαταγή πληρωμής.

  Τι κάνετε αν η τράπεζα παρόλα αυτά, εκδώσει διαταγή πληρωμής;
  Τότε αγαπητοί μου έχετε κερδίσει το Λόττο, αφού το δικαστήριο θα ακυρώσει με συνοπτικές διαδικασίες τη διαταγή πληρωμής. Σε αυτή την περίπτωση κάνετε ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής και αν έχετε περιουσιακά στοιχεία πρέπει να ασκήσετε ταυτόχρονα και αίτηση αναστολής με αίτημα προσωρινής διαταγής. για να μην σας αγγίξει κανείς μέχρι τη δίκη. Και προσέξτε: Άπαξ και ακυρωθεί διαταγή πληρωμής μία φορά, ο δανειστής δεν έχει δικαίωμα έφεσης ούτε δικαίωμα να την εκδώσει ποτέ ξανά για το συγκεκριμένο χρέος. Αυτό σημαίνει πλήρη απαλλαγή από την οφειλή σας.
  Είναι όμως απολύτως απαραίτητο να κινηθείτε εντός δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της πρώτης διαταγής πληρωμής, ή εντός δέκα ημερών από την έκδοση της δεύτερης, διαφορετικά χάσατε όλο το παιχνίδι.

  Και μετά;
  Μετά από τα παραπάνω ακολουθεί δεύτερη αγωγή (ομαδική) για την ηθική βλάβη που έχετε υποστεί και η αποζημίωση που θα αναγκαστούν οι τράπεζες να σας πληρώσουν θα σας αρκεί για να εξοφλήσετε το (νόμιμο) υπόλοιπο της οφειλής σας και να βγείτε από τον Τειρεσία αμέσως, τους δικηγόρους (που πληρώνονται εφόσον κερδίσουν) και να σας μείνουν και ρέστα ώστε να μην χρειαστεί ποτέ ξανά να δανειστείτε. Άντε, σε καλή μεριά!

  Μου αρέσει!

 36. Επιτέλους ένα κίνημα χωρίς «χρώμα», ένα κίνημα που εκπροσωπεί τον Έλληνα πολίτη
  και τα δικαιώματά του.
  Μπράβο,συνεχίστε κι εγω και η οικογένειά μου είμαστε μαζί σας.
  1η Μάρτη θα σας δω από κοντά!

  Μου αρέσει!

 37. Και εγω ρε παιδια εχω προβλημα με την δεη γιτι επιδη χαλασε ο μετριτησ και εγραψε 7000κιλοβατ μου ειπαν οτι εκλευα ρευμα και μου χρεωεσαν 1500 ευρο. πωσ να πληρωθουν αυτα ?τι μπορω νακανω?

  Μου αρέσει!

 38. ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΛΑΜΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΔΙΟΔΙΑ?

  Μου αρέσει!

 39. ΔΥΣΤΙΧΟΣ «ΚΥΡΙΕ» ΠΑΠΑΝΤΡΕΟΥ ΣΥΝΧΟΡΕΣΤΕΜΑΣ ΠΟΥ ΔΩΣΑΜΕ ΑΓΩΝΑ ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΨΑΜΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΣΩΣΤΟ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΑ ΠΕΣΑΜΕ ΣΤΙΝ ΠΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΕ ΨΗΦΙΣΑΜΕ ΓΙΑΤΙ ΕΙΣΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΛΗΤΗΣ ΚΑΙ ΨΕΥΤΗΣ.ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΕΙ ΜΕ ΤΟ «ΚΥΡΙΟ»ΚΑΡΑΜΑΛΗ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΣΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΟΙ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΑΣΧΕΤΟ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΙΣΗ ΣΟΥ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΝΑ ΒΑΛΕΤΕ ΔΙΧΟΝΙΑ ΣΤΟ ΚΟΣΜΟ ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ «ΤΖΑΜΠΑΤΖΙΔΕΣ» ΚΑΙ ΟΤΙ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΙΠΟΥΣ.ΜΙΠΩΣ ΠΑΤΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΣΕΤΕ ΕΜΦΙΛΙΟ?ΜΙΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΙΑΣΕΤΕ ΣΤΩΝ ΠΑΠΟΥ ΣΑΣ?

  Μου αρέσει!

 40. συνχαρητήρια παιδιά, συνεχείστε έτσι. Πού μπορεί να σας βρει κανείς εκτός διαδικτύου

  Μου αρέσει!

 41. Χαιρετίζω τον δίκαιο αγώνα μας!!!
  Από την ημέρα που ξεκίνησηε η ανατίμηση των εισητηρίων, Άρχισα να νοιώθω μια δυσφορία κάθε φορά που πήγαινα να καταβάλω το νέο ληστρικό αντίτιμο του εισητηρίου. Άρχισα να νοιώθω μακάκας και να με πνίγει η αγανάκτηση. Πόσο ακόμα;…
  Σήμερα όμως δεν κρατήθηκα άλλο και πνιγμένος απο αγανάκτηση, για όλη αυτή την αλητεία και σαβούρα που μας περιτριγυρίζει αποφάσισα να μην πληρώσω εισητήριο. Δεν μπόρεσα όμως, και θέλοντας να έχω την συνείδηση μου καθαρή ότι πληρώνω μόνο αυτό που η οικονομική μου κατάσταση το επιτρέπει, έκοψα ένα εισητήριο των 70. Έχοντας φυσικά το άγχος σε όλη τη διαδρομή, της δικαιολογίας που έπρεπε να πω στον ελεγκή. Αλλά ξαφνικά…. Ώπα!!! δεν κατάλαβα μας κλέβουν και πρέπει να τους απολογηθούμε κιόλας.
  Από εκείνη την στιγμή ήθελα να πετύχω ελεγκτές, για να αρχίζω να τους κράζω!. Δεν κατάλαβα, το πρώτο-πρώτο μέσα στο σύνολο των αιτημάτων που είχαν στην αφίσα τους ήταν να μην αυξηθούν τα εισητήρια. Τι έγινε; ξαφνικά το ξέχασαν; Τα εισητήρια αυξήθηκαν. Άρα συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους πλέον για τα δικά τους και μόνο συμφέροντα. Κανείς δεν θα τους κυνηγήσει, δεν θα τους κάνει μήνυση, δεν τους βάλει να πληρώσουν πρόστιμα. Εμάς τους απλούς πολίτες γιατί; Δεν το κατάλαβα αυτό. Απεργίες και κινητοποιήσεις αυτοί; Δεν πληρώνουμε εμείς, ή τουλάχιστον πληρώνουμε αυτό που ο καθένας μας μπορεί να δώσει. Γιατί είναι κρίμα να τους μοιάσουμε, να γίνουμε κλέφτες.
  Αυτό πρέπει να περάσουμε σε όλους, για να μη μας τη λένε κι απο πάνω. Να πληρώνουμε μόνο ότι μπορούμε. Αυτά έχω αυτά θα δώσω. Προσωπικά από σήμερα θα δίνω μόνο ότι όσα έχω, κιαν έχω. τα υπόλοιπα ας τα ζητήσουν από τον υπουργό και τους εργατοπατέρες.
  Θέλω να κάνω και μιά ερώτηση-πρόταση στους νομικούς τους κινήματος. Αυτό το πρότυπο μύνησης που έχετε για τα διόδια, γίνεται με κάποιο τρόπο να διαμορφωθεί έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί και για στα ΜΜΜ;. Πιστεύω ότι θα τους τσούξει κάτι τέτοιο, όταν βγάζοντας αυτοί το προστιμόπλοκο, βγάζουμε και εμείς αυτή την αίτηση και τους ζητάμε τα στοιχεία τους. Θα τους τσούξει πολύ. Τι θα κάνουν; δεν θα μας τα δώσουν; Τότε δεν δίνουμε και τα δικά μας. Κάτι πρέπει να γίνει για να μείνουμε ενωμένοι, Αν αγαπάμε αυτόν το τόπο. Γιατί αυτοί τον έχουμε ήδη ξεπουλημένο. Θα το επιτρέψουμε;
  Παρακαλώ πολύ για την δημιουργία μιας τέτοιας αίτησης για τα ΜΜΜ.
  Για να είμαστε πιο άνετοι απέναντοι τους.
  Ευχαριστώ και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα δικαιωθούμε.
  Μαχητικούς χαιρετισμούς
  Δημήτρης Κατραντσιώτης

  Μου αρέσει!

 42. ΕΧΩ ΕΤΟΙΜΑΣΕΙ ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΠΑΡΤΙΖΟΥΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 300 ΜΕΛΗ ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΘΑ ΜΑΣ ΔΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ.ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΠΟΥ ΡΙΜΑΞΑΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  Μου αρέσει!

 43. Παιδιά από σήμερα και εγώ μέλος του ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ, και όχι μόνο εγώ αλλά και οικογένεια, φίλες και φίλοι.
  ΔΕΝ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΔΗΘΕΝ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΑΡΧΙΚΛΕΦΤΕΣ.
  ΟΛΗ Η ΕΥΡΩΠΗ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΙΝΗΜΑ ΜΑΣ.
  ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΙΕΙ ΤΟ ΑΙΜΑ ΠΙΑ ΟΙ ΚΛΕΦΤΕΣ.
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΗ,ΤΡΑΠΕΖΕΣ,ΔΙΟΔΙΑ,ΜΜΜ ΚΛΠ
  ΝΑ ΜΟΥ ΒΑΛΛΟΥΝ ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ ΑΝ ΤΟΛΜΟΥΝ..
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΜΕ ΚΛΕΒΟΥΝ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ..
  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ

  Μου αρέσει!

 44. Sinexiste Paidia Etsi Ki EGW MAZI SAS……………

  Μου αρέσει!

 45. Tsampatzides einai autoi oi palio malakes oi volemenoi pou xrewnoun akomi kai tin tiropita pou agorazoun sta aerodromia ston lao……..XEFTILES K OI 300…….

  Μου αρέσει!

 46. Δεν τα φαγαμε μαζι, Ρεπα, αλητη, τζαμπατζη!!!

  Μου αρέσει!

 47. Το κινημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-ειναι κινημα του λαου που υποφερει και οχι καποιου κομματος.δεν ειμαι αριστερος ουτε αριστεριστης…αλλα δεν ειμαι και ηλιθιος ουτε τυφλος..οταν βλεπω οτι με σπρωχνουν στην καταστροφη και στην μιζερια και μενα και τα παιδια μου θα αντιδρασω οπως ολος ο κοσμος που υποφερει δεξιοι και αριστεροι…αντισταθητε… ο αγωνας ειναι η μονη διεξοδος…δεν ακουνε διαφορετικα και δεν καταλαβαινουν οι χορτατοι της εξουσιας.
  Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑ

  Μου αρέσει!

 48. Το κινημα ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ-ειναι κινημα του λαου που υποφερει και οχι καποιου κομματος.δεν ειμαι αριστερος ουτε αριστεριστης…αλλα δεν ειμαι και ηλιθιος ουτε τυφλος..οταν βλεπω οτι με σπρωχνουν στην καταστροφη και στην μιζερια και μενα και τα παιδια μου θα αντιδρασω οπως ολος ο κοσμος που υποφερει δεξιοι και αριστεροι…αντισταθητε… ο αγωνας ειναι η μονη διεξοδος…δεν ακουνε διαφορετικα και δεν καταλαβαινουν οι χορτατοι της εξουσιας.
  Η ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ Η ΔΥΣΤΥΧΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΩΜΑ

  Μου αρέσει!

 49. Έχω μία παρατήρηση – ερώτηση να θέσω: Από όσο γνωρίζω, σε οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτει ένας ιδιώτης με το Δημόσιο, ορίζεται ακριβώς το ποσό, το ποσοστό των αυξήσεων,
  και οι όροι αναπροσαρμογής αυτών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Χωρίς να είμαι νομικός, αλλά οικονομολόγος, και γνωρίζοντας από συμβάσεις που έχουν συνάψει εταιρείες με δημόσιο, υποθέτω πως υπάρχει και ακόμα ένα σημείο που μπορεί να θεωρηθεί παράνομο: Αυτό της κερδοσκοπίας. Οι εταιρείες των διοδίων δεν εισπράττουν συγκεκριμένο μηνιαίο ή ετήσιο ποσό, έχοντας υπολογίσει το κόστος τους και το ποσοστό κέρδους τους φυσικά,αλλά εισπράττουν αντίτιμο για κάθε όχημα. Είναι σαν να λέμε «ποσοστό επί του τζίρου». Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλίζουν φυσικά το κόστος τους και εισπράττουν απεριόριστα κέρδη, σε βάρος του ελληνικού λαού. Θα ήταν διαφορετικά αν τα χρήματα τα εισέπραττε το κράτος και έδινε στην εταιρεία το ποσό που είχε συμφωνηθεί, έστω και με επεκτάσεις των ετήσιων λογαριασμών αν οι φθορές και τα έργα ήταν παραπάνω του υπολογιζόμενου κόστους, ώστε τα υπόλοιπα «κέρδη» να είναι έσοδα του κράτους, άρα των Ελλήνων Φορολογουμένων. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις τράπεζες όταν διενεργούν τις εισπράξεις π.χ για Δημοτικά τέλη. Στο Δήμο δίνουν ακριβώς το ποσό που απαιτεί από το δημότη, και αυτές παίρνουν ποσοστό επί της συναλλαγής, η οποία επιβαρύνει το δημότη. Έτσι αυτές αισχροκερδούν και ο Δήμος δεν έχει ούτε ένα λεπτό έξτρα έσοδο για να επενδύσει σε νέες παροχές προς τους πολίτες. Πολύ αμφιβάλλω αν αυτές οι τακτικές είναι νόμιμες και γι αυτό απευθύνομαι εδώ. Θα ήθελα πολύ να μάθουμε αν υπάρχει κάτι το μεμπτό σε αυτές τις συμβάσεις, γιατί γίνονται κατά κόρον στο ελληνικό δημόσιο και αποτελεί αισχροκέρδεια. Δεν ξέρω αν όλος ο συλλογισμός είναι λάθος, εσείς θα το εξετάσετε αυτό.

  Μου αρέσει!

 50. Πριν δυο χρόνια περίπου είχα στείλει «e-mail» στο υπουργείο μεταφορών, περιγράφοντάς τους πως η ασφάλεια του αυτοκινήτου μαζί με τα τέλη κυκλοφορίας εξανέμιζαν τότε όλο το δώρο των Χριστουγέννων από το μισθό και τους ζητούσα να λάβουν κάποια μέτρα. Η ασφάλεια του αυτοκινήτου για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι προαιρετική κι όχι υποχρεωτική. Τίποτα όμως δεν έγινε κι ενώ οι απαιτήσεις αυξάνουν (καύσιμα, φόροι, δαπάνες) οι απολαβές μας μειώνονται. Που λοιπόν αλλού θα μπορούσε να οδηγήσει όλο αυτό εκτός απ΄ το δεν πληρώνω; Εκ΄ των πραγμάτων αδυνατεί κανείς να πληρώσει και σταματάει να πληρώνει. Προσωπικά έχω σταματήσει να πληρώνω την ασφάλεια του αυτοκινήτου μου, αναλαμβάνοντας παράλληλα το ρίσκο ενός ατυχήματος. Ας μην είχα τουλάχιστον και το φόβο επιβολής προστίμου από την τροχαία!

  Μου αρέσει!

  • Σταμάτη δεν θα πω πολλά αν και είχα ….. είπες κλείνοντας «Προσωπικά έχω σταματήσει να πληρώνω την ασφάλεια του αυτοκινήτου μου, αναλαμβάνοντας παράλληλα το ρίσκο ενός ατυχήματος». Τυγχάνει να είμαι ασφαλιστής και ήθελα να σε ρωτήσω …. αν χθες υπαιτιότητα σου άφηνες ανάπηρο έναν Πατέρα δυο ανήλικων Παιδιών πως ακριβός θα αναλάμβανες την ευθύνη σου ? Ζώντας με ενοχές και τύψεις το υπόλοιπο της ζωής σου στην φυλακή η γινόμενος αυτόχειρας ; Εκτός και αν έχεις υπογράψει συμφωνία να γρατζουνάς μόνο προφυλακτήρες ….

   Μου αρέσει!

   • Τάσο, σίγουρα το να έχεις μια κάλυψη σε τυχόν ατύχημα είναι σημαντικό θέμα…όμως…αν σκεφτείς το πόσο δαπανηρό είναι και πως στην ουσία δεν κάνεις ποτέ απόσβεση χρημάτων(το οποίο είναι θετικό)…είναι κάτι που και για μένα θα έπρεπε να είναι προαιρετικό!!!

    Μου αρέσει!

 51. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ,, ΑΚΟΥΣΤΕ Η ΜΑΛΛΟΝ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΣΗΚΩΘΕΙ Η ΤΡΙΧΑ !!!

  Η ΓΝΩΣΤΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ WIND ΓΙΑ ΤΟ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ 1.360,97 ε ΜΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ !!!!!!!!
  ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΑΦΗΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ ΝΑ ΠΟΔΟΠΑΤΟΥΝ ΕΠΑΝΩ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΠΟΣΑ !!!!!!!!!!!

  Μου αρέσει!

  • Δεν κινήθηκες με δικηγόρο; Και πως έφτασες να τους χρωστάς 1400 ευρώ; Μεγάλη αμέλεια εκ μέρους σου. Έπρεπε να διακανονίσεις.

   Μου αρέσει!

 52. καλησπερα θα ηθελα να ξερω εαν η πρωτοβουλια σας αυτη αφορα μονο διοδια και εισητηρια ευχαριστω

  Μου αρέσει!

  • ΤΟ ΔΕΝ ΛΗΡΩΝΩ… ΑΦΟΡΑ Ι ΑΔΚ ΑΣ ΒΑΟΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΠΕΔΟ.ΑΛΩΣΣΤΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΑ ΠΟΛΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ.

   Μου αρέσει!

 53. Ειμαι 60 χρονων και 7 χρονια ανεργος.Ζω με την συντροφο μου και το 19χρονο κοριτσι μου που και αυτο ειναι ανεργο.η συντροφος μου επερνε απο το ταμειο ανεργιας 450 ευρω και για ενα χρονο καλυπταμε το ενοικιο σε ενα υμιυπογειο που βρεθηκαμε.τωρα τελειωσε το ταμειο και ειναι και αυτη χωρις δουλεια.περσι δεν δοθηκε το επιδομα ενοικιου και σε λιγο θα μου κοψει η ΔΕΗ το ρευμα…και η σπιτονοικοκυρα μου θα μου κανει εξωση διοτι δεν μπορω να τησ δωσω τα ενοικια…ΕΔΩ ΜΑΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΑΝΕ ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΓΙΑ 25 ΧΡΟΝΙΑ…γιαι μενα ισως να μην υπαρχει σωτηρια…ΕΣΕΙΣ ομως νεοι ΜΗ ΑΦΗΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΛΕΨΕΙ και να σας ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΑΣ…ενωθητε και διεκδηκηστε το δικαιωμα σας στην ζωη στην μορφωση.στην εργασια και στο μελλον που οι αλητες θελουν να το υποθηκευσουν για σας και τα παιδια σας.ΘΥΜΩΣΤΕ….για αυτα που κανουν χωρις να σας ρωτησουν.κανεις δεν θα σας χαρισει τιποτε αν δεν το απαιτησετε με δυναμη και ορμη.ΜΗ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΤΕ ΣΑΝ ΕΜΕΝΑ…και ισως και χειροτερα

  Μου αρέσει!

 54. Kυριοι Ρεππα, Μαγκριωτη κλπ,
  σας δηλωνουμε οτι θα ηταν καλυτερο να παιρνατε τη γενναια αποφαση να πληρωσετε (ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ) τις ποινικες ρητρες εναντιον των παρανομως εγκτεστημενων εταιρειων, -τσιφλικαδων εθνικων οδων-,να καθαρισει αυτο το θεμα, και οι δρομοι μας να παραμεινουν ελευθεροι για παντα, παρα να πληρωνουμε για παντα.
  Διοτι τα 30χρονια θα γινουν αλλα 30 και βαλε..
  Ομως τελικα, ολοι οι πολιτικοι κι εσεις μαζι, φαινεται καθαρα οτι εξυπηρετειτε συμφεροντα καποιων ολιγων, και οχι του λαου.
  Αν ησασταν με τον λαο, στη συνεντευξη σας στον Κ.Βαξεβανη ΝΕΤ επρεπε να εχετε ξεκαθαρη θεση κι εσεις κι ο κ. Ρεππας και ο καθε Αρμοδιος εκλεγμενος απο τον λαο.
  Αλλα δυστυχως ηταν εμφανεστατος ο φοβος σας, κι οχι η τολμη σας.
  Τολμη ειχαν στις δηλωσεις τους ολοι οι managers των εταιρειων διαχειρισης των δρομων, ενω αντιθετα εσεις φοβο.
  Κυριοι Υπουργε Υφυπουργε, εχετε καταλαβει τι κανετε εκει που εισαστε?
  Εμεις τους Υπουργους τους θελουμε διαχειριστες των μεγαλων προβληματων του τοπου μας, οχι ‘μεσιτες’ των ξενων επενδυτων.

  Μου αρέσει!

 55. Μπραβο παιδια για το κινημα.Καιρος ηταν να σηκωσει καποιος τις μπαρες (ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΜΠΑΡΕΣ),μηπως και καταλαβει καποιος απ`αυτους εκει πανω σε τι σημειο μας εχουν φτασει.Εχω επισης να αναφερω ενα καινουριο για μενα που συμβαινει στο λιμανι της Πατρας.Ημερα πεμπτη 7/4/11 κατεβαινω απο καραβι ερχομενος απο μπριντιζι (ιταλια) και με σταματουν για ελεγχο βαρους.Μου λενε να παω στην πλαστιγγα για ζυγισμα,συμφωνω και πηγαινω.Εκει δεν υπαρχει κανεις.περιμενω κανα πενταλεπτο κανεις δεν εμφανιζεται και γυριζω πισω στην εισοδο του λιμανιου να δω τι γινεται.Πριν προλαβω να πω τιποτε μου ζητουν το χαρτακι της πλαστιγγας.Τους εξηγω οτι δεν ηταν κανεις εκει να με ζυγισει και τοτε ερχεται Η ΕΡΩΤΗΣΗ!!!!!.Δεν βαλατε κερματα για να ζυγισετε?Με πιασαν τα διαολια μου.Ρε φιλε, του λεω,εσυ θελεις να με ζυγισεις εγω θα πληρωσω?ΝΑΙ ΜΟΥ ΛΕΕΙ.Αρνουμαι να πληρωσω 3.5€ και τοτε αρχιζουν να ψαχνουν το φορτηγο γυρω γυρω.Τελικα βρισκουν οτι εχω φθαρμενο πισω δεξι λαστιχο στην νταλικα.Μου λενε λοιπον 80€ προστιμο 10 μερες αφαιρεση διπλωματος και αντικατασταση ελαστικου.Επισης θα ερθει αλλος οδηγος να παρει το φορτηγο.Αναγκαστηκα ρε παιδια να παω για ζυγισμα για να μπορεσω να φυγω για ξεφορτωμα και να παω σπιτι μου μιας και ειχα ενα μηνα εξω.Ετσι λοιπον με εκβιασμουςκαι προστιμα προσπαθουν να μας κανουν να πληρωσουμε ακομη και τον ελεγχο που θελοθν να κανουν.Ισως σε λιγο καιρο αρχισουν να ζητανε και χρηματα για να ελεγχουν το διπλωμα,την ασφαλεια,το κτεο κλπ.Μπορει επισης να βγει και τιμοκαταλογος.Μεχρι εκει εχουμε φτασει .Ελπιζω να μη δουμε χειροτερα.

  Μου αρέσει!

 56. καλημέρα και μπραβο σας

  ΜΠΡΑΒΟ σας που αντιστεκεστε ακομα, παρα την τρομοκρατια που ασκει στους περισσοτερους μας ,το κρατος των απατεωνων και προδοτων της Ελλαδας !

  Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ολων μας εναντια στο ψευδοκρατος ειναι ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ για να αποκατασταθει η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ στη χωρα μας

  Λοιπον εχω μια προταση που ηδη εφαρμοζεται (απο εμενα και την οικογενεια μου):

  ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ ΣΕ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ

  – ειναι κληρονομια ολων των Ελληνων
  – ειναι δικαιωμα μας να δειξουμε στα παιδια μας την ιστορια μας
  – δεν ξερει κανενας ποτε ισχυει η ελευθερη εισοδος για τους Ελληνες
  – το ξεφτιλησανε και σε αυτα τα εισητηρια
  12 ευρω το ατομο για Ακροπολη !
  4 ευρω το ατομο για το Ναο του Ηφαιστου στο Θησειο !
  4 ευρω το ατομο για το Ναο του Ποσειδωνα στο Σουνιο !
  – αλλωστε 95% των επισκεπτων ειναι ξενοι , απο μας θα τα παρουν;
  – μας τα παιρνουν απο παντου , δεν μας περισσευουν να δωσουμε αλλα
  – μηπως γινεται καμια σοβαρη συντηρηση ; τσαπατσοδουλεις οπως παντου

  ηδη ΔΕΝ εχουμε πληρωσει σε Ακροπολη, Θησειο ,Σουνιο , Ναυπλιο και συνεχιζουμε !

  Θα ηθελα βεβαια να με ενημερωσετε για τυχον κυρωσεις που θα εχουμε σε περιπτωση που καλεσει ο εισπρακτορας, τους μπατσοεισπρακτορες , και πως μπορω να υπερασπιστω την οικογενεια μου

  ευχαριστω εκ των προτερων Χ.Π.

  Μου αρέσει!

 57. Και πέστε ότι τα καταργούν εντελώς τα διόδια.
  Ποιός θα κυκλοφωρεί στο δρόμο με τη βενζίνη εκεί που είναι?
  Και γιατί η άρνηση μόνο στα διόδια? τι θα γίνει με ΔΕΗ ΟΤΕ ΝΕΡΟ ΕΦΟΡΙΑ ??????????
  Άρα βρώμικος και ελεεινός ο ρόλος σας ,αν μπορείται γενική ανυπακοή σε όλα,μπορείται ??????????????????????????????????????????????

  Μου αρέσει!

 58. αγαπητε φιλε akadimaikos….φυσικα και εβαλα δικηγορο και εκανε ανακοπη , και το προβλημα μας δεν ειναι το πως αφησα να παει 1.400 ε ο λογαριασμος . Ειναι πολλα τα προβληματα σε ολους τους ανθρωπους αυτη την εποχη !! Οσο για τον διακανονισμο που λες , δεν ζω σε αλλον πλανητη !! Το ξερω ! Το προτεινα ! Δεν δεχονται! θελουν ολο το ποσον εδω και τωρα!! Φυσικα , ουτε σπιτι θα παρουν , ουτε αυτα που ζητανε !!
  Θα τους ξεφτιλισω σε ολο τον κοσμο !!! Να δουνε ολοι ποιο ειναι το αληθινο προσωπο της
  WIND , και οχι αυτο που παρουσιαζουν !!

  Μου αρέσει!

  • ΚΑΝΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΝΑ ΣΕ ΣΥΛΛΑΒΕΙ. Είσαι υποχρεωμένος να αμυνθείς εαν αντιμετωπίσεις βιαιότητα ή επίθεση, να ζητήσεις συμπαράσταση απο τους άλλους επιβάτες και οπωσδήποτε να μη δώσεις τα στοιχεία σου.

   Μου αρέσει!

 59. Μπράβο σας! Σας θαυμάζω! Τη προηγούμενη Παρασκευή περασα απο τα διόδια Ελ βενιζέλος και πέρασα απο τους δεν πληρόνω.Ξέρεται, ποτέ δεν πίστευα να περάσω.
  Σας ευχαριστώ για αυτή τη χαρά!

  Μου αρέσει!

 60. Το γράφω εδώ γιατί δεν ξέρω που άλλού να το γράψω. Η κατάσταση στην Συρία είναι συγκλονιστική, «Η σιωπή σας μας σκοτώνει» ήταν το σύνθημα των Σύριων και του αντίστοιχου άρθρου του in.gr. Οι στρατιώτες υπό την καθοδήγηση του καθεστώτος προβαίνουν σε διαρκή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και καταπατούν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Δυστυχώς εκεί δεν υπάρχουν δυτικοί να παρέχουν όπλα στους εξεγερμένους αλλά στυλ Λιβύης, βλέπετε ο πρόεδρος εδώ είναι φίλος….

  Πιστεύω ότι σαν κίνημα πρέπει να πάρουμε θέση και να διαδηλώσουμε στην πρεσβεία της Συρίας, αλλά δυστυχώς είναι Αύγουστος και κάτι τέτοιο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ελπίζω μόνο τον Σεπτέμβρη να ειμαστε έτοιμοι

  Μου αρέσει!

 61. Καλησπέρα. Ήθελα να σας ενημερώσω το εξής. Στις 9/7 πέρασα τα διόδια του ζευγολατιού και τους ενημέρωσα ότι με είχαν ληστεψει σε μια επισκεψή που βρισκόμουν πριν, και δεν ειχα χρήματα να πληρώσω τα διόδια. Μάλιστα τους ρώτησα τι προβλέπεται σε αυτήν την περίπτωση και τους ζήτησα να κόψουν ένα πιστωτικό.
  Οι ίδιοι με ενημέρωσαν ότι δεν προβλέπεται τίποτα.Μου άνοιξαν να φύγω και μετά από 10 περίπου χλμ με σταμάτησε η τροχαία κορίνθου και μου έκοψαν πρόστιμο 200 ευρώ.
  Τι μπορώ να κάνω σε αυτ’η την περίπτωση;

  Μου αρέσει!

  • 1. ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΣΟΥ ΔΩΣΟΥΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ/ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΝΟΜΙΜΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ.
   2. Η ΤΡΟΧΑΙΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ. ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΤΟΥΣ ΜΗΝΥΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΟΡΚΙΑ. ΠΗΓΑΙΝΕ ΣΤΗΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ. Ο ΚΟΚ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ Η «ΠΑΡΑΒΑΣΗ». ΚΑΝΕ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΜΗΝΥΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ.
   Είναι προφανές ότι τα συγκοινωνούντα δοχεία πολιτικών/εταιριών, αλλά και της αστυνομίας λειτουργούν στην κατεύθυνση της προάσπισης των συμφερόντων αυτών που εκμεταλλεύονται το δημόσιο οδικό δίκτυο. Το έχουμε καταγράψει αλλά και καταγγείλει αμέτρητες φορές. Μην κλάνεις πίσω, διεκδίκησε τα νόμιμα, τουλάχιστον. Πήγαινε στην Εισαγγελία και ακτέθεσε μηνύσεις.

   Μου αρέσει!

 62. ΣΗΜΕΡΑ 15/09/2011 ΜΟΥ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ,ΤΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΘΑ ΕΧΩ ΑΝ ΔΕ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΩ.;

  Μου αρέσει!

  • Τις προσαυξήσεις του 2%, αλλά μπορείς να μην πληρώσεις για ένα μήνα και να συνταχθείς με τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων που θα κάνουμε το ίδιο επιδιώκοντας να αποτύχουν αυτά τα μέτρα και να πέσει η κυβέρνηση της Τρόϊκας.

   Μου αρέσει!

 63. Γιατί δεν έχει τιμωρηθεί κανένας απατεώνας πολιτικός? Γιατί η Ευρωπαική Κοινότητα ή ωρισμένοι «έντιμοι» πολιτικοι’ δεν ζήτησαν να καταργηθούν οι νομοθεσίες που προστατεύουν τους απατεώνες πολιτικούς ? Ο κόσμος δεν κατάλαβε πώς αυτοί που μας
  κυβερνούν οι μισοί είναι βλάκες και οι άλλοι απατεώνες και γι’ αυτό η Ελλάδα έχει αυτά τα χάλια.

  Μου αρέσει!

 64. Δεν αντέχω άλλο να πληρώνω χρήματα χωρίς αντίκρυσμα. Δεν αντέχω να πληρώνω τον Βενιζέλο και τους ομοίους του για να μην στερηθούν τα οφίτσιά τους (ο Βενιζέλος άνοιξε και αντιπροεδρικό γραφείο, έξοδα 900,000 ευρώ ετησίως , έχει και το υπουργικό με άλλα τόσα έξοδα!). Δεν αντέχω να ξεφτυλίζουν και να κατακρημνίζουν την Πατρίδα μου οι ανθέλληνες που κυβερνάνε! Δεν ΑΝΕΧΟΜΑΙ τους ξενόφερτους να μου ζητάνε για το δικό τους ΣΥΜΦΕΡΟΝ πράγματα, ας μου επιστρέψουν όλα αυτά που έχουν πάρει στον πόλεμο: αρχαία, αποζημιώσεις για ζωές που χάθηκαν…κ.α. και θα έχουμε πλεόνασμα. Είναι ένα είδος Στρος Σκάν όλοι τους. Τι θα κάνουμε; η Πατρίδα μας είναι στο χείλος του γκρεμού και τα πρώτα πετραδάκια έχουν ήδη φύγει. Δεν αντέχω και δεν έχω πια να τους πληρώσω τίποτα. Ας εκποιήσουν αυτά που αποκτούσαν με τους δικούς μου φόρους και να πληρώσουν! ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!!

  Μου αρέσει!

  • να σε ρωτήσω κάτι, το ΤΑΠ στη ΔΕΗ θα το πληρώσεις? και αν όχι πως θα το κάνεις χωρίς να σου κόψουν το ρεύμα?

   Μου αρέσει!

   • ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ. ΑΣ ΜΑΣ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΡΕΥΜΑ
    ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ. ΣΚΛΑΒΟΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ!

    Μου αρέσει!

 65. eimai se internet cafe kai den exei ellinika isos tora me tis nees synthikes apoktisoyme tin ikanotita na epikoinonoume metaxy mas gia na polemisoume tin katastrofi pou erxetai

  Μου αρέσει!

 66. Maria Papadaki :

  eimai se internet cafe kai den exei ellinika isos tora me tis nees synthikes apoktisoyme tin ikanotita na epikoinonoume metaxy mas gia na polemisoume tin katastrofi pou erxetai

  Να τους πεις να βάλουν Ελληνικά αλλιώς θα σε χάσουν από πελάτισσα.
  Άμα δέχεσαι να σου σερβίρουν ελλειπείς υπηρεσίες/προϊόντα αδιαμαρτήρητα τότε σίγουρα θα βρεις χειρότερα μπροστά σου στο μέλλον.

  Ακούς εκεί Internet Cafe στην Ελλάδα να μην έχει Ελληνικά!

  Μου αρέσει!

 67. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ,

  ΕΧΩ ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΤΕ:

  ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

  » ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ »

  ΟΠΟΤΕ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΘΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΥΝ
  ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΕΧΟΥΜΕ «ΜΕΜΩΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ» ΑΛΛΑ ΜΑΖΙΚΑ.
  ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΟΥΝ ΞΑΝΑ ΚΑΝΕΝΑΝ ΜΟΝΑΧΙΚΟ ΑΥΓΟΒΟΛΟ.

  ΒΙΛΑ-ΒΟΥΛΗ,ΒΟΥΛΗ-ΒΙΛΑ ΜΕ ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ
  ΜΗΝ ΞΕΜΥΤΗΣΟΥΝ ΠΟΥΘΕΝΑ ΤΑ ΛΑΜΟΓΙΑ

  christoP

  Μου αρέσει!

 68. ΚΑΛΗΜΕΡΑ-ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ;;
  ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

  Μου αρέσει!

 69. Θα ήθελα παρακαλω να με ενημερώνετε με τα νέα άρθρα

  Μου αρέσει!

 70. ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΤΩΝ 5000Ε ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΤΡΙΤΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΝ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΑΣ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ. ΑΣ ΠΑΝΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΤΩΡΑ. ΑΡΚΕΤΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗΡΩΣΕ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ. ΗΡΘΕ ΟΙ ΩΡΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΛΥΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ.

  Μου αρέσει!

 71. Έλληνες ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΥΛΟΓΙΑ και βγείτε από τα σπίτια σας ΤΩΡΑ! Ο μη έχων δεν φοβάται την υποτίμηση της δραχμής! ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΜΟΝΟ!!! Πριν πεινάσουν τα παιδιά μας και άλλο, ΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ!!! Η ΨΕΥΔΟΚΥΒΕΡΝΗΣΗ την Κυριακή θα ψηφίσει τα ΠΑΝΤΑ, είναι συμφωνημένο! ΕΝΩΣΤΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ!!! ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩ ΤΟΥΣ! ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ! ΝΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΧΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΗ ΥΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΣ! Το μισθό τους δεν πειράξαν ΚΑΘΟΛΟΥ. Κρυφές δαπάνες και κονδύλια ακόμα έχουν τα κόμματα. Οι γέροι μας θέλουν να πεθάνουν… ΣΤΑ ΟΠΛΑΑΑΑΑΑΑΑ!!!!!! ΔΙΩΞΤΕ ΤΟΥΣ!!!! ΦΩΤΙΑ!!!! Δείτε πόσο απίστευτοι είναι: http://church-taxiarchon-kernitsas.blogspot.com/2012/02/ntokoymento.html

  Μου αρέσει!


Comments RSS TrackBack Identifier URI

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s